biuro@fraterm.pl +48 792 049 973

/ przeglądy roczne i pięcioletnie /
/ nadzory / kosztorysy / projekty /

KONTAKT

OFERTANadzory Inwestorskie

Oferujemy usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakres obowiązków obejmuje:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, ze względu na posiadane uprawnienia, ma więc znacznie większy zakres działań niż sam inwestor. Jest jednak osobą wyznaczoną do pilnowania jego interesów. Ma przy tym znacznie większe możliwości działania. Może bowiem (za każdym razem potwierdzając to wpisem do dziennika budowy):

 • Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
 • Żądać od kierownika budowy przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i certyfikatów dotyczących użytych materiałów budowlanych;
 • Żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania prac wykonanych wadliwie;
 • Żądać wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę


Usługi Kierownika Budowy

Oferujemy usługę Kierownika Budowy. Zakres obowiązków obejmuje:

 • Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
 • Prowadzenie dokumentacji budowy;
 • Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 • Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót – szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;
 • Zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi)

Oprócz wymienionych czynności, Kierownik Budowy zobowiązany jest do przygotowania, na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji włączonej do projektu budowlanego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Opracowanie to musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli:

Przegląd roczny to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Przegląd 5-letni to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.:

 • Zgodnie z wymaganiami ustawy w okresach 5-letnich wykonywać należy również badania instalacji elektrycznych i odgromowych.


Przeglądy elektryczne, gazowe, kominiarskie

1. Oferujemy wykonanie badań instalacji elektrycznych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Kontrolą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

2. Oferujemy wykonanie kontroli stanu przewodów kominowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku.

3. Oferujemy wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.

Kompleksowy zakres oferowanej kontroli obejmuje sprawdzenie:

 • kurków głównych
 • odcinków instalacji na poziomie piwnic oraz pionów gazowych
 • odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych
 • urządzeń gazowych
 • podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych
 • szczelności przewodów instalacji gazowych
Kosztorysy

Wykonujemy kosztorysy w branży budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej na podstawie dostarczonego projektu, obmiaru.Projekty Budowlane

Wykonujemy projekty dla branży konstrukcyjnej, współpracujemy z projektantami branży sanitarnej, elektrycznej.

Ekspertyzy Budowlane

Wykonujemy opinie i ekspertyzy budowlane.

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.

Opinia techniczna budynku - jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

Ekspertyza techniczna budynku - jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wykonujemy ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocena polega na określeniu, za pomocą odpowiedniej skali punktowej, czy poszczególne wyroby i ich elementy mogą stanowić źródło szkodliwej dla zdrowia emisji włókien azbestowych. Aby przeprowadzić ocenę, wystarczy zaznaczyć odpowiednią rubrykę w specjalnej ankiecie, której wzór podany jest w załączniku 1 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 71, poz. 649). Takie kontrole należy wykonywać co roku lub raz na pięć lat (w zależności od wyniku oceny).

W przypadku braku oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest inspektorzy nadzoru budowlanego mogą ukarać mandatem (do 1 tys. zł) za niedopełnienie obowiązków. Kara ta może być nakładana wielokrotnie aż do skutku, tzn. do sporządzenia oceny i przesłania jej właściwemu organowi nadzoru budowlanego.FAQ

Przedstawiamy kilka odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

Kto jest zobowiązany do wykonywania kontroli budynku?

Osobami zobowiązanymi do wykonania kontroli są właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych. Zlecają oni poszczególne kontrole określone w ustawie Prawo Budowlane (art. 62) osobom posiadającym wymagane uprawnienia budowlane lub świadectwa kwalifikacji.

Jakie uprawnienia musi posiadać Osoba wykonująca kontrole?

Osoby wykonujące kontrole muszę posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Badania instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i instalacji gazowych może ponadto wykonywać Osoba posiadająca świadectwa kwalifikacji (dozorowe i eksploatacyjne) oraz kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Czy osoba będąca właścicielem domku jednorodzinnego jest zobowiązana wykonywać kontrole co roku?

Właściciele domków jednorodzinnych zobowiązani są wykonywać kontrole w zakresie art. 62 ust. 1 pkt. 1b i 1c – oznacza to, że co roku należy wykonywać kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

W roku obecnym jestem zobowiązany wykonać przegląd 5 –letni budynku, czy musze zlecić wykonanie również kontroli rocznej?

Jeżeli wykonujecie Państwo w danym roku przegląd 5-letni nie ma obowiązku wykonywania już ponownego przeglądu rocznego. Podczas kontroli 5-letniej ocenić należy dodatkowo stan elementów i instalacji podlegających kontroli rocznej (określa art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane), a w sporządzonym protokole dopisać, że jest to protokół z kontroli 5-leniej i rocznej.

Nasz budynek wielorodzinny ma powierzchnie dachu 1500 m2 , natomiast jego powierzchnia zabudowy jest mniejsza niż 2000 m2 , czy jesteśmy zobowiązani wykonywać kontrole budynku 2 razy w roku (w okresie do 31 maja i 30 listopad) ?

Określona powierzchnia dachu powyżej której należy wykonywać przeglądy 2 razy w roku dotyczy tylko obiektów, dla których nie można określić powierzchni zabudowy np. wiaty, pozbawione ścian. W Państwa przypadku kryterium, które decyduje, jest powierzchnia zabudowy, nie przekracza 2000 m2 zatem kontrola odbywać się musi tylko raz do roku.CENNIK

Nasza firma gwarantuje krótki czas realizacji zamówienia, indywidualne podejście do każdego klienta, fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny na rynku.

Cena każdego zlecenia uzależniona jest głównie od:
- powierzchni budynku lub lokalu,
- jego kubatury,
- rodzaju instalacji znajdujących się w budynku,
- posiadanej dokumentacji technicznej budynku.

W celu uzyskania wyceny prosimy o przesłanie zapytania mailem. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy dokładną ofertę.

KONTAKT

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

FRATERM

Łukasz Wittich

Telefon

792 049 973

Email

NIP

7272586070

FORMULARZ KONTAKTOWY

* Pola wymagane